Feature Post

Thứ Tư, ngày 03 tháng 7 năm 2013

90% nhân lực SEO tại Việt Nam hiện nay là tự học

Không có nhận xét nào:
Mặc dù đang có những bước phát triển vượt bậc về cách tổ chức cũng như số lượng người làm SEO, nhưng 90% nhân lực SEO hiện nay là tự học.